Διδακτικό Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, ενώ στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων  συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διδάσκοντες :

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να γίνουν δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ καθώς και των συναφών εργαστηρίων με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ των μονοτμηματικών Σχολών Μ.Π.Δ., ΜΗΧ.Ο.Π. και ΜΗ.ΠΕΡ. του Πολυτεχνείου Κρήτης.