Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα προσφερθούν κατά τη διάρκειά του.

Κάθε μάθημα είναι εξαμηνιαίο με υποχρεωτική παρακολούθηση. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή διαλέξεων ή και σεμιναρίων ή και εργαστηρίων ή ανεξάρτητη σπουδή (σε περίπτωση μικρού αριθμού εγγεγραμμένων) και περιλαμβάνουν ασκήσεις και εργασίες. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.

Η βαθμολόγηση της επίδοσης σε κάθε μάθημα γίνεται σε κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10) (με διαβάθμιση 0.5). Ως τελική βαθμολογία του συνόλου των μαθημάτων ενός φοιτητή θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών των επιμέρους μαθημάτων. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα θεωρείται επιτυχής, εάν λάβει βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε μάθημα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας του είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5).

Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την απόδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη "ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ". Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.