Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου ορίζεται  σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. 

Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. και για εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης με μέγιστη συνολική διάρκεια δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.