Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ.  απαιτείται η επιτυχής επίδοση σε τουλάχιστον τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε έως τρία (3) μαθήματα επιλογής, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στη Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 30 (τριάντα) πιστωτικές μονάδες. 

Είναι δυνατή η αντικατάσταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από δύο (2) μαθήματα του καταλόγου μαθημάτων και μια (1) Συνθετική Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, εκπόνησης και εξέτασης των διατριβών και άλλων εργασιών είναι η Ελληνική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων του Προγράμματος και στην Αγγλική μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.