Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics"  οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)» στα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Applied Mathematics». Ο τίτλος σπουδών απονέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).