'Οργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Η θητεία της Ε.Δ.Ε. λήγει τον Ιούνιο του 2021.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Η θητεία της Σ.Ε. λήγει τον Οκτώβριο του 2021.