Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε 20 (είκοσι) για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται κάθε έτος, μετά από σχετική προκήρυξη και με δυνατότητα εισαγωγής μικρότερου αριθμού από αυτόν που προκηρύχθηκε.

Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής  προερχόμενοι από τμήματα θετικών σχολών στα αντικείμενα: Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ.. Πτυχιούχοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου με τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

  • ο γενικός βαθμός πτυχίου (σε ποσοστό 40%)
  •  οι επιδόσεις σε 4 προχωρημένα μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου (σε ποσοστό 30%), 
  • εργασίες που έχουν εκπονηθεί και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (σε ποσοστό 10%)
  • και η επίδοση σε προσωπική συνεντεύξη ή/και σε γραπτή εξέταση που ορίζονται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.  (σε ποσοστό 20%).

Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 6.5 αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.    

Επιπρόσθετα, απαιτείται καλή γνώση επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας, καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών των υποψηφίων σχετικές με το έργο και τις επιδόσεις τους.