Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοινώθηκε ο πίνακας αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ.  περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 2ης/17-10-2019 συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε.  

Σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 6.5 αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης. Δείτε τον πίνακα αξιολόγησης εδώ.

Η κατάθεση ενστάσεων επί της βαθμολογίας αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Παρασκευή  25 Οκτωβρίου 2019.